FAQ

Veelgestelde vragen

Als je een beroepsmatig juridisch adviseur inschakelt om namens jou de bezwaar-en/of beroepsprocedure tegen de WOZ-beschikking te voeren, kan deze in het bezwaarschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Indien de beschikking wordt verminderd, is de gemeente verplicht de door jou gemaakte kosten op grond van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht te vergoeden. Wijst de gemeente het bezwaarschrift af, dan neemt WOZ-Deskundigen de gemaakte kosten volledig voor haar rekening.


Waarom zou ik de bezwaarprocedure door WOZ-Deskundigen laten doen en doe ik het niet zelf? Gemeenten hebben er belang bij de WOZ-waarde zo hoog mogelijk vast te stellen om zodoende de belastingopbrengsten te maximaliseren. WOZ-Deskundigen is deskundig op het gebied van de Wet WOZ en staat juist aan jouw zijde. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. De Registertaxateurs hebben daarnaast inzage in alle verkochte woningen in uw gemeente.


WOZ-Deskundigen kan tegen alle onroerende zaken bezwaar maken. U kunt denken aan eigen woningen, recreatiewoningen, garageboxen, (bouw)grond en bedrijfsobjecten.


Na je aanmelding stelt één van onze juridisch adviseurs een bezwaarschrift op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Wettelijk kan de gemeente deze termijn nog met 6 weken verlengen tot medio februari. Gemeenten nemen vaak ruim de tijd om te reageren op het bezwaar, waardoor het vaak even duurt voordat de uitslag bekend is.


Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting van een bepaald kalenderjaar is de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is bepaald.


Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift, kan WOZ-Deskundigen beroep aantekenen bij de Rechtbank.


Zeker! Als je in de loop van het jaar eigenaar wordt of bent geworden, zal de WOZ-waarde met een speciaal verzoek opgevraagd kunnen worden bij de gemeente. Er komt dan een nieuwe beschikking waartegen bezwaar mogelijk is. Wij kunnen deze voor jou opvragen zodat jr ook nog bezwaar kunt maken tegen deze waarde en kan profiteren van alle fiscale voordelen. Ga hiervoor naar de pagina ‘Aanmelden’.


Ja, ook de beroepsprocedure (beroepschrift) kan WOZ-Deskundigen verzorgen. Je kunt zich op de normale wijze aanmelden.


Bij meerdere eigenaren van één pand (bijvoorbeeld de eigen woning van u en uw partner) leggen gemeenten de aanslag altijd op ten name van één persoon. De mede-eigenaar (stel je partner) heeft echter ook een fiscaal belang op grond van de ‘oude’ aanslag bij de WOZ-waarde (bijvoorbeeld het eigenwoningforfait in de eigen aangifte), zodat er voor jouw partner opnieuw een WOZ-beschikking aangevraagd kan worden. De bezwaartermijn van 6 weken gaat dan opnieuw in. Wij kunnen dan alsnog voor u bezwaar aantekenen tegen die ‘oude’ WOZ-waarde.


Wij maken bezwaar voor u tegen uw WOZ-waarde waardoor het niet nodig is een voorbeeldbrief te sturen. Je kunt je eenvoudig aanmelden op de pagina ‘Aanmelden’.


Een lagere WOZ waarde betekent lagere successierechten/erfbelasting. Ook voor een object verkregen uit een erfenis kunnen wij voor jou succesvol bezwaar indienen. Ga hiervoor naar de pagina ‘Aanmelden’.